Tájékoztató a Leier cégcsoport visszaélés-bejelentési rendszeréről

PDF letöltés Nyomtatás E-mail

1. Cél

A Leier Monolit Kft., a Leier City Center Kft, a Leier Mineral Kft., a Leier Autó Kft. és a Leier Flottakezelő Kft. (a továbbiakban bármelyikük, illetve együttesen Foglalkoztató) részére fontos a feddhetetlenség, illetve hogy a munkatársak, a beszállítók potenciális szabályszegései, visszaélései felderítésre és megszüntetésre kerüljenek. 

E célból a Foglalkoztató a Leier Felderítő Irodát jelölte ki és bízta meg azzal, hogy független, pártatlan és bizalomra épülő visszaélés-bejelentő rendszert működtessen a 2023. évi XXV. törvénnyel (Panasztörvény) összhangban. A Leier Felderítő Iroda (a továbbiakban: Működtető) képzett és tapasztalt munkatársai minden bejelentést alaposan és szisztematikusan kivizsgálnak és kezelnek.   

A visszaélés-bejelentési rendszer különösen csalás, lopás, sikkasztás, rongálás, korrupció, adózási vagy pénzügyi rendelkezések, illetve az etikátlan vagy a társaság üzletpolitikáját, üzletmenetének  megsértését megvalósító esetek kivizsgálását célozza, a Panasztörvény 17.§ alapján.  

A Foglalkoztatók által értékesített termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásokat a reklamációként kell bejelenteni az egyes Foglalkoztatóknál, a visszaélés-bejelentési rendszer ilyen jellegű panaszokat és visszajelzéseket nem fogad, nem vizsgál. 

2. Védelem a Bejelentők számára

A visszaélés-bejelentő rendszerünk legfőbb pillére a tisztességes eljárás. 

A Foglalkoztatók  biztosítják, hogy a jogszerű bejelentést tevőt semmilyen retorzió, hátrány, fenyegetés, egyéb negatív következmény a bejelentés miatt ne érje, akkor sem, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult eljárásban a vizsgálat során a bejelentést kivizsgálók a bejelentés alaptalanságát állapították meg. Védelem abban az esetben nem illeti meg a Bejelentőt, ha a bejelentést rosszhiszeműen tette meg vagy olyan információ alapján tett bejelentést, mely a bejelentés időpontjában nem volt valós és a Bejelentő annak valóságát alapos okkal nem is vélelmezhette. 

A Foglalkoztatók által létrehozott, a jelen tájékoztatóban részletezett belső visszaélés-bejelentési rendszeren kívül a bejelentések az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekben is megtehetők. 

3. Bejelentő

Bejelentő lehet bárki, aki a Foglalkoztatók működésével illetve foglalkoztatottaival kapcsolatban jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt, mulasztást, vagy egyéb visszaélést tapasztalt, vagy erre vonatkozó megbízható információval rendelkezik; különösképpen a Foglalkoztató  jelenlegi és volt alkalmazottai, megbízottai és vállalkozói, szerződött partnerei. A bejelentők körét a Panasztörvény 20.§-a határozza meg. A Foglalkoztatók biztosítják az anonim bejelentéstétel lehetőségét. A visszaélés-bejelentési rendszert rendeltetésszerűen használó anonim bejelentő kilétének felkutatására nem kerül sor. Névtelen bejelentés esetén azonban előfordulhat, hogy a vizsgáló nem lesz képes a probléma kivizsgálásához és megoldásához szükséges információkat beszerezni, erre figyelemmel javasoljuk, hogy lehetőség szerint a bejelentéshez adja meg nevét és legalább egy elérhetőségét (postázási cím vagy email cím). A Panasztörvény alapján az anonim bejelentés vizsgálata mellőzhető.

4. Bejelentés tartalma

A visszaélés-bejelentési rendszer különösen csalás, lopás, sikkasztás, rongálás, korrupció, adózási vagy pénzügyi rendelkezések, illetve az etikátlan vagy a társaság üzletpolitikáját, üzletmenetének  megsértését megvalósító esetek kivizsgálását célozza.

Kérjük, hogy bejelentését a lehető legkonkrétabban, legpontosabban fogalmazza meg a kivizsgálás gyorsabb befejezése érdekében. Személyes adatokat csak a kivizsgáláshoz elengedhetetlenül szükséges mértékben adjon meg, a Bejelentő részéről ez kizárólag a név és az elérhetőség. 

Mindenképpen rögzítse, hogy

 • milyen visszaélés történt, mi a bejelentés tárgya,
 • kivel kapcsolatban tesz bejelentést, ha tudja, vagy alapos okkal gyanítja, hogy ki követte el a visszaélést,
 • melyik foglakoztatót érinti a bejelentés
 • mikor és hol történt a visszaélés,
 • adja át vagy jelölje meg a rendelkezésére álló bizonyítékokat.

Kérjük, hogy a bejelentésben lehetőség szerint nyilatkozzon arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, visszaélésekről, melyekkel kapcsolatban tudomása van vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. 

Az ügy feltárásához szükség lehet arra, hogy a Bejelentőt a vizsgálat során a vizsgáló megkeresse.

5. Bejelentés módja

e-mail: visszaelesbejelentes.leier##kukac##leier.hu

Az e-mail tárgyában javasoljuk a „BIZALMAS BEJELENTÉS” megnevezést feltüntetni. Anonim bejelentés lehetséges pld. egyszer használatos email cím használatával. 

postán: Leier Monolit Kft. Leier Felderítő Iroda 9024 Győr, Baross G. út 42. címére elküldéssel (anonim bejelentés lehetséges). A borítékra javasoljuk, írja rá: „BIZALMAS BEJELENTÉS”. 

személyesen kedd, szerda munkanapokon 10-12 között: Leier Központ, Leier Felderítő Iroda 9024 Győr, Baross G. út 42.  

A Panasztörvény 45. § alapján a bejelentés megtétele jogszerű, ha (1) a bejelentő a bejelentését a visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg, (2) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a Panasztörvény 20. § (2) bekezdés c) pontja és 20. § (3) bekezdés e) pontja szerinti eljárást is – szerezte, és (3) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

6. Bejelentés kivizsgálása

A bejelentő szóban, telefonon vagy személyesen tett bejelentését a Működtető vizsgálója írásban rögzíti és annak - ellenőrzésre, helyesbítésre, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - másolatát megküldi/átadja a bejelentőnek.  

Az írásban tett bejelentések beérkezését követő 7 napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés beérkezéséről és általános tájékoztatást az eljárás menetéről, az adatkezelési szabályokról.  

A Működtető ezt követően megvizsgálja a bejelentést és dönt arról, hogy a vizsgálatot lefolytatja vagy a bejelentés kivizsgálását mellőzi. Amennyiben elegendő, a szabályszegés, visszaélés gyanújára utaló jel összegyűlt, vizsgálat indul. 

A kivizsgálás akkor mellőzhető, ha: 

 1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. a bejelentést nem a Panasztörvény 20.§ (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,
 3. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
 4. a közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogának a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban. 

Mellőzés esetén a Bejelentőt írásban tájékoztatni kell, jelezve a mellőzés indokát is. 

A Leier Felderítő Iroda tagjai: 1 jogtanácsos, 1 jogi előadó. A vizsgálatot az a vizsgáló folytatja le, aki bejelentést kézhez vette vagy aki a bejelentőt személyesen fogadta, de lehetősége van az ügy vizsgálatát a másik vizsgálónak átadni, vagy a másik vizsgálót bevonni, amennyiben megítélése szerint a másik vizsgáló szakszerűbben tudja az eljárást lefolytatni. Az átadás oka lehet a teljes pártatlanság elérése. 

A vizsgálat magában foglalja a tények összegyűjtését, szükség esetén további bizonyítékok, adatok beszerzését. A vizsgáló a vizsgálat valamennyi szakaszban szigorúan bizalmasan kezel minden bejelentést. A bejelentő adataihoz kizárólag a vizsgáló fér hozzá. 

A vizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a formális felelősségrevonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglakoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. A bejelentés kivizsgálásába indokolt esetben bevonja az alábbiakat: 

 • a bejelentéssel érintett Foglalkoztató főkönyvelője 
 • Leier cégcsoport kontrolling osztályvezető
 • Leier cégcsoport biztonsági vezető
 • külső szakértő.

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre, mely indokolt esetben meghosszabbítható a bejelentő egyidejű tájékoztatása (meghosszabbítás indoka és várható befejezése) mellett. A vizsgálati eljárás időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. 

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát. A Működtető biztosítja, hogy a bejelentő, valamint a bejelentéssel érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A Működtető a vizsgálat befejezésekor jelentésben összegzi a vizsgálat eredményét, és meghatározza azokat az intézkedéseket, melyek alkalmasak a visszaélések orvoslására, illetve ha a bejelentés büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtétele iránt. A Foglalkoztató a jelentés alapján meghozza azokat az intézkedéseket, mely a visszaélések orvoslására alkalmas.  

A Működtető a bejelentés kivizsgálásáról, a kivizsgálás eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja a bejelentőt.  

7. Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a visszaélés-bejelentési rendszer keretében megvalósuló adatkezelésről az érintetteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban mint GDPR) előírásai szerint az alábbiakban tájékoztatja:

7.a.) Adatkezelő, Adatfeldolgozók, Közös Adatkezelés:

A visszaélés-bejelentési rendszer vonatkozásában Adatkezelőnek a foglalkoztatók minősülnek:

Név: Leier Monolit Kft.
Székhely/postacím: 9024 Győr, Baross G. út 42.
Elektronikus elérhetőség: jog##kukac##leier.hu
A bejelentéssel kapcsolatban: visszaelesbejelentes##kukac##leier.hu
Telefonszám: 96/512-568

Név: Leier City Center Kft.
Székhely/postacím: 9024 Győr, Baross G. út 42.
Elektronikus elérhetőség: jog##kukac##leier.hu
A bejelentéssel kapcsolatban: visszaelesbejelentes##kukac##leier.hu
Telefonszám: 96/512-568

Név: Leier Mineral Kft.
Székhely/postacím: 9024 Győr, Baross G. út 42.
Elektronikus elérhetőség: jog##kukac##leier.hu
A bejelentéssel kapcsolatban: visszaelesbejelentes##kukac##leier.hu
Telefonszám: 96/512-568

Név: Leier Autó Kft.
Székhely/postacím: 9024 Győr, Szauter út 9.
Elektronikus elérhetőség: jog##kukac##leier.hu
A bejelentéssel kapcsolatban: visszaelesbejelentes##kukac##leier.hu
Telefonszám: 96/512-568

Név: Leier Flottakezelő Kft.
Székhely/postacím: 9024 Győr, Szauter út 9.
Elektronikus elérhetőség: jog##kukac##leier.hu
A bejelentéssel kapcsolatban: visszaelesbejelentes.hungaria##kukac##leier.hu
Telefonszám: 96/512-568

A rendszer működtetése, a bejelentések kivizsgálása során az Adatkezelő Adatfeldolgozókat vehet igénybe a GDPR 28. cikkében foglaltak szerint. 

Az IT-rendszer működtetője: Leier Monolit Kft. (székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42.) illetve a Leier Autó Kft. 

Közös adatkezelés valósulhat meg, amennyiben a bejelentés tárgya több foglalkoztató tevékenységét érinti. Ez esetben a foglalkoztatók közös adatkezelőnek minősülnek.

7.b.) Az adatkezelés célja:

kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, szükséges intézkedések megtétele.

7.c.) Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (a Panasztörvény által előírt visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, a bejelentések törvény szerinti kivizsgálása) 

7.d.) Érintettek:

a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között, ill. annak működtetése során az adatkezeléssel érintett személyek lehetnek:

a.) a Bejelentő,

b.) az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,

c.) az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

7.e.) A kezelt adatok köre:

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

A bejelentés vizsgálója a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli a fenti körbe nem tartozó adatokat.

7.f.) A személyes adatok tárolásának időtartama:

Ha a bejelentés alapjáén vizsgálat nem indul, mert az mellőzhető vagy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat mellőzését illetve a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.  

Ha a bejelentés vizsgálata alapján intézkedés megtételére kerül sor (ideértve a fegyelmi eljárást vagy egyéb jogi eljárást is), a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a bejelentés alapján indított eljárások lezárásáig lehet kezelni, ugyanakkor a Működtető az így kezelt személyes adatok kezelésének szükségességét évente felülvizsgálja. 

7.g.) Adattovábbítás

Az Adatkezelő a bejelentésben foglalt, valamint a vizsgálat során tudomására jutott adatokat főszabály szerint 3. személy részére nem továbbítja, fenntartja azonban magának a jogot arra, hogy amennyiben a vizsgálat tárgya indokolja, egyedi esetben bejelentővédelmi ügyvédet, külső szervezetet vagy szakértőt a vizsgálatba bevonjon, melyről a Bejelentőt, illetve a további értintetteket a Panasztörvény előírásai szerint tájékoztatja. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor. 

A panaszos személyes adatai - a következő bekezdésben foglalt kivétellel – csak a panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át (pl. feljelentés megtétele esetén rendőrség, ügyészség), ha

 • e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy
 • az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot, vagy információt közölt és (i) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, (ii) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

7.h.) Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

7.i.) Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Az érintett, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
 • kérheti személyes adatai törlését, 
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • a jogszabályi feltételek fennállása esetén megilleti az adathordozhatósághoz való jog, 
 • jogorvoslattal élhet: joga van a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 1 391 1400) eljárást kezdeményezni, valamint bírósághoz fordulhat az Info tv. 23. § alapján.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, a bejelentő személyes adatai nem tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelő honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztató IV. és V. fejezete tartalmazza: https://www.leier.hu/ www.leieringatlan.hu, www.leierauto.hu Adatkezelési Tájékoztató.

Amennyiben az adatkezelésre vonatkozó kérdésére a fenti tájékoztatóban nem talált választ, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz (adatvedelem##kukac##leier.hu).

8. Közzététel 

A Foglalkoztató a jelen tájékoztatót a www.leier.hu, www.leieringatlan.hu, www.leierauto.hu és a  www.leierflotta.hu honlapján folyamatosan, a telephelyi hirdetőtáblán vagy recepción 2023.07.24-2023.08.31. között teszi közzé. 

Ajánlatkérő

Az Ön neve: * 
E-mail címe: * 
Telefonszáma:  
Üzenet: * 
Adatkezelési szabályzat elfogadása * 
A Leier City Center Kft. Adatkezelési Tájékoztatóját és a Leier Monolit Kft. Adatkezelési Tájékoztatóját megértettem és hozzájárulok, hogy a Leier City Center Kft. és a Leier Monolit Kft. a megadott személyes adataimat (név , e-mail cím, telefonszám, üzenet tartalma) az ajánlatkérés teljesítése céljából kezelje.

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: